Vad innebär second opinion?

Allvarliga sjukdomar kräver ofta en behandling som kan vara mycket krävande, och som i sin tur kan innebära allvarliga hälsorisker. Inga diagnosmetoder är dock helt säkra, och det är ofta svårt att avgöra vilken behandling som är mest lämplig. Därför är det viktigt att en patient kan få ett utlåtande från mer än en läkare, innan en behandling sätts in. Enligt ett tillägg till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som gjordes 2010 i och med lag 2010:243, lyder andra stycket i 3 a §, hälso- och sjukvårdslagen, nu enligt följande:
Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten ska erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan ge anledning till.

Vad betyder lagtexten?

Lagtexten ställer alltså upp tre krav som ska vara uppfyllda för att en patient ska ha möjlighet att inhämta ett andra utlåtande, s.k. second opinion. Minst ett av dessa villkor måste vara uppfyllt, och det är inte patienten utan vårdgivaren som beslutar om detta.  Villkoren är att patienten lider av allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada, att den medicinska behandlingen är förknippad med risker för patienten, eller att det råder oklarhet om vilken behandling som är mest lämplig, och att valet av behandlingsform kommer att påverka patientens framtida livskvalitet. Det är patienten som ska be om en second opinion, om han eller hon anser att ett av dessa villkor är uppfyllt. Patientens hemlandsting ska stå för kostnaden för rådgivningen.